Надежда Иванова
Д-р Надежда Иванова

Специалист детски болести, педиатър.

Общопрактикуващ, семеен лекар.

Телефон за връзка 0889 44 26 94

Адрес на кабинет Поликлиника "Младост", гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 37Б, каб. 16

Работно време:

Работно време, понеделник Понеделник: 14:00ч. до 18:00ч.

Работно време, вторник Вторник, Четни дати: 09:00ч. до 13:00ч. Нечетни дати: 14:00ч. до 18:00ч.

Работно време, сряда Сряда, Четни дати: 09:00ч. до 13:00ч. Нечетни дати: 14:00ч. до 18:00ч.

Работно време, четвъртък Четвъртък, Четни дати: 09:00ч. до 13:00ч. Нечетни дати: 14:00ч. до 18:00ч.

Работно време, петък Петък: 09:00ч. до 12:00ч.

Все по- голям проблем в последното десетилетие е нарастващата резистентност към антибиотици на все повече микроорганизни, причиняващи най - честите и тежки инфекции в обществото.

Не малка част от проблема е и резистентността към повече от една група антибиотични препарати. За това не малък дял има честата, безразборна и в някои случаи ненужна употреба на антибиотици. Проблемът нараства и поради все по - рядкото откриване на нови групи антибиотици.

В тази ситуация създаването на високодозирани форми на амоксицилин / клавуланова киселина ( ВДАК ) като Aугментин SR - 2000mg / 125mg и АугментинES – 600mg / 42.9mg – 90mg / 4mg/kg / дневна доза, дава възможност за все по - често преодоляване на тези терапевтични проблеми и профилактика на възможни рецидиви.

Направените в последните 9 години целеви мащабни проучвания, доказаха по безспрен начин отличния терапевтичен ефект на тези препарати. Мястото им в терапията на най- често срещаните средни и тежки инфекции на дихателните пътища, остър и рецидивиращ среден отит ( ОСО ), пикочните пътища, кожни инфекции и инфекции на меките тъкани е като средство на пръв избор. Доказана им ефективност срещу най- честите причинители на тези инфекции: пеницилино- устойчивите S. pneumoniae ( 50 % ) и продуциращите бета - лактамази H. influenzae и M. catarrhalis ги поставя на предна линия за тоталната им ерадикация.

Отличният бактериологичен и клиничен ефект на ВДАК се дължи на по- дългото персистиране на високи серумни концентрации на амоксицилина ( 4mg/ l ) за продължителен период от време в междудозовия прозорец от 12 часа. Това има особено голямо значение при лечение на ОСО, поради факта, че антибиотикът прониква в течността в средното ухо през капилярите в мукозата му и концентрацията на антибиотика в натрупаната при възпаление течност в средното ухо е в пряка зависимост от концентрацията на антибиотика в кръвния серум ( около 1 / 5 до 1 / 3 от серумната ). Направено сравнително проучване за концентрацията на антибиотици, използвани при лечение в този случай в течността на средоното ухо, показва високи дози на амоксицилин ( до 45 % от серумната концентрация ).

Подобен е механизмът на терапевтично действие на ВДАК и при остър и обострен хроничен синуит.

Най - честите причинители на бактериални инфекции в обществото са: S. pneumoniae – пеницилинсензитивни и резистентни щамове, H. influenzae – вкл. и бета-лактамаза продуциращи и M. catarrhalis – вкл. и бета-лактамаза продуциращи. Проучванията в последните 5 години показват високата ефективност на ВДАК форми срещу тях.

Особено важен е и доказания нисък потенциал за развиване на резистентност на фона на все по- нарастващата резистентност към цефалоспорини и азитромицини.

Един от важните факти е отличният профил на безопасност, в сравнение с по- ниско дозираните форми на амоксицилин. Доказан факт е, че токсичността и алергичните реакции не са дозозависими, а са предизвикани от междинните разпадни продукти на пеницилиновото ядро. Неприятните странични ефекти като стомашна болка, гадене, лекостепенна диария зависят предимно от количеството на клавулановата киселина. Тук отново е видно предимството на новите ВДАК- форми, където съотношението амоксицилин / клавуланова киселина е в следните пропорции:

  • Augmentin SR 2000mg / 125mg 16 : 1 двукратен прием
  • Augmentin 1000mg / 125mg 8 : 1 двукратен / трикратен прием
  • Augmentin 875mg / 125mg 7 : 1 двукратен / трикратен прием
  • Augmentin 500mg / 125mg 4 : 1 трикратен прием
  • Augmentin ES – 600 14 : 1 двукратен прием
  • Augmentin 457mg / 5ml 7 : 1 двукратен прием
  • Augmentin 312mg / 5ml 4 : 1 трикратен прием
  • Augmentin 156mg / 5ml 4 : 1 трикратен прием

При използване на високодозираната педриатична формула, случаите на диария се снижават под 2,5 %.

Съвременните препоръки на световни и европейски здравни институти сочат тези форми като средство на пръв избор при амбулаторно емперично лечение в следните случаи:

Остър среден отит ( ОСО ) при деца. Заболяването е особено значимо, тъй като първи епизод възниква в 30- 70 % при деца под 1 год. възраст. При 20 % от тях рецидивира. ОСО е най- честата индикация за предписване на антибиотици при деца в Европа и най- честата причина за хирургична интервенция при деца. Тъй като етиологията на ОСО при тях е S. pneumoniae 25 – 50 %, H. influenzae 15 – 30 %, M. catarrhalis 3 - 20 %, вируси 5 – 22 % и без изолиран причинител 16 – 25 % е видно, че новите форми имат голямо значение при терапията. Направените изследвания показват трайна еридикация и снижаване тежестта и броя на рецидивите. Особено уязвими са рисковите за ОСО деца с първи епизод под 2 год. възраст, предшестваща антибиотична терапия в предходните 90 дни и посещаващите детски ясли и градини. Клиничната и бактериологична ефикасност на ВДАК при ОСО са изследвани в две проучвания. Dagan et al. при 521 деца с ОСО установяват трайна ерадикация на 98 % от всички изолирани S. pneumoniae. Hobsman et al. при сравнително многоцентрово проучване на 730 деца установяват, че дялът на клинично излекуваните или със значително клинично подобрение, с тотална бактериална ерадикация и липса на гноен секрет в средното ухо на 4 – 6 ден от лечението деца, е по- голям при лечение с ВДАК – 90mg / 6.4mg / кг.т / дневно за 10 дни, в сравнение с азитромицин лекуваните – 10mg / кг.т през първи ден, 5mg / кг.т дневно от 2- 5 ден.

Относно всички изолирани патогени ( S. pneumoniae, H. influenzae. M. catarrhalis и S. pyogenes ) бактериалната ерадикация е постигната при 94 % от лекуваните с ВДАК, в сравнение с 65 % от лекуваните с азитромицин.

Тук е мястото да отбележим голямата роля на ВДАК в трайното премахване на назоферангиалното носителство на патогени. Пневмококи се изолират в 65 % от децата, посещаващи детски ясли и градини. В проучването Dallas е изследван ефекта при терапия на назоферангилано носителство на S. pneumoniae и H. influenzae преди лечение, две седмици и две месеца след започване на лечение с ВДАК ( 90mg / кг.т. / дневно ) или азитромицин. При децата, получаващи ВДАК, носителството на S. pneumoniae от 51 % преди терапията намалява до 5 % на втората седмица и втория месец след това. При лекуваните с азитромицин носителството от 45 % преди терапията намалява до 23 % на втората седмица и 18 % на втория месец. При лечение на носителството на H. influenzae с ВДАК спадът от 23 % преди терапията е до 3 % на втората седмица и 2 % на втория месец. В групата, приемаща азитромицин, носителството е намаляло от 18 % преди терапия до 11 % на втората седмица и 10 % на втория месец.

ВДАК са високоефективни при амбулаторно лечение на пневмонии и обострени хронични бронхити при възрастни и възпаления на долните дихателни пътища при деца над тримесечна възраст.

ВДАК са високоефективни при бъбречни инфекции и други такива на уринарният тракт, поради факта, че амоксицилинът се излъчва във високи концентрации в урината.

ВДАК са високоефективни и при лечение на заболявания, причинени от Грам негативни бактерии- Салмонелоза и Шигелози.

ВДАК широко се прилагат при лечение на кожни и мекотъканни инфекции, причинени от Стрептококи от група А и Стафилококи.

Вижда се високата ефективност и профил на безопасност при приложение на ВДАК. както и снижаване на нежеланите странични реакции. Това прави тези форми средство на пръв избор при лечение на среднотежки и тежки бактериални инфекции, включая и причинени от резистентни щамове. Прилагането им днес намалява риска от създаване на нови резистентни щамове в бъдеще.

ГлаксоСмитКлайн ГлаксоСмитКлайн